beicio gogledd cymru / ride north wales

Hawdd Mountain

Hawdd Llwybr

Lefel Sgil

Dechreuwr

Llwybr sydd yn isel o ran anhawster technegol. Dim profiad beicio oddi ar y ffordd yn angenrheidiol. Yn gyffredinol bydd y llwybrau yn dilyn traciau da.

Canolradd

Llwybr sydd â darnau technegol anodd. Byr a ddim yn para. Bydd y tir yn rhydd a chreigiog mewn mannau. Angen peth profiad reidio oddi ar y ffordd.

Uwch

Llwybr yn cynnwys darnau anodd hir a thechnegol. Dringfeydd a disgynfeydd serth dros dir rhydd a chreigiog. Profiad beicio oddi ar y ffordd yn hanfodol.

1
Coed Moel Famau

Ffitrwydd/Sgil: Hawdd/Dechreuwr   Cyfanswm Pellter: 12.2  Amser y Daith: 2 Hrs

kf0d
kf0d

Mae'r llwybr byr hwn yn ymlwybro trwy goedwig Moel Famau, gan ddringo'n raddol i bwynt uchel ar ymyl y goedwig, gyda golygfeydd hynod dros Lannau Merswy a thu hwnt. Yna, ar ôl disgynfa wych rydych yn mynd yn ôl i'r goedwig i feicio'n ôl i'r man cychwyn ar lethrau isaf Bryniau Clwyd.

2
Cilcain Byr

Ffitrwydd/Sgil: Hawdd/Dechreuwr   Cyfanswm Pellter: 8.5  Amser y Daith: 1 Hrs

kf0d
kf0d

Mae'r reid hon o Gilcain i fyny i grib Bryniau Clwyd yn caniatáu i'r beiciwr llai profiadol weld y golygfeydd gwych dros Ddyffryn Clwyd i gyfeiriad Eryri, ar ôl dringfa raddol o'r pentref ar hyd hen ffordd y sir, cyn beicio lawr disgynfa trac sengl heriol yn ôl i gyfeiriad y pentref am egwyl braf yn nhafarn y pentref.

3
Brenig

Ffitrwydd/Sgil: Hawdd/Dechreuwr   Cyfanswm Pellter: 15.2  Amser y Daith: 1 Hrs

kf0d
kf0d

Brawd bach llwybr 'I fyny at y llyn', mae'r reid yn caniatáu i chi fynd o amgylch Llyn Brennig, cronfa fawr a grëwyd gan ddyn. Gyda'r man cychwyn yn y ganolfan ymwelwyr, mae paned o de a chacen yn hawdd i'w cael. Mae'r llwybr dros yr argae ac o amgylch y lan yn rhoi teimlad o'r gwyllt i chi, tra nad oes angen dioddef dringfeydd serth a thiriogaeth anodd. Un i'r teulu, yn bendant, gydag ond un ddringfa nodedig.

5
Coed Nercwys

Ffitrwydd/Sgil: Hawdd/Dechreuwr   Cyfanswm Pellter: 4.2  Amser y Daith: 1 Hrs

kf0dkf0d

Ychwanegiad yn ddiweddar i’r cyfleoedd beicio yn Sir Ddinbych yw Llwybr Aml-ddefnyddwyr Coed Nercwys. Mae wedi ei gynllunio i fod yn hygyrch i gerddwyr, beicwyr a marchogion, ac mae’r daith gylchol 2 filltir hon trwy’r goedwig yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd sydd eisiau rhywle diogel i feicio.

Mae Coed Nercwys yn gorwedd rhwng pentrefi Eryrys a Nercwys ac mae’n hawddaf ei gyrraedd oddi ar yr A494, ffordd Yr Wyddgrug i Ruthun, yng Ngwernymynydd. Mae lle i barcio am ddim ar gael ger y fynedfa ogleddol i’r goedwig (cyfeirnod grid SJ218 592).

Mae Coed Nercwys yn goedwig gyda gorffennol cyfoethog. O olion Carnedd yr Oes Efydd, i archaeoleg diwydiannol yn deillio o gloddio am blwm yn Oes Fictoria, hyd at heddiw fel coedwig weithredol, mae Coed Nercwys wastad wedi bod yn lle prysur. Mae’r hanes cyfoethog hwn i’w weld ar hyd y llwybr gyda chymorth byrddau ehongli, sy’n rhoi gwybodaeth ar bwyntiau o ddiddordeb. Mae’r llwybr llydan yn crwydro o gwmpas y goedwig, yn osgoi dringfeydd serth ac yn rhoi golygfeydd gwych dros Wastadedd Caer a thu hwnt.

Mae’r llwybr hwn yn un gwych i deuluoedd fwynhau beicio’n ddiogel i ffwrdd o ffyrdd prysur, ac ar yr un pryd yn rhoi cyfle i ddysgu am hanes amrywiol y goedwig unigryw hon.

6
Bod Petryal

Ffitrwydd/Sgil: Hawdd/Dechreuwr   Cyfanswm Pellter: 3.5  Amser y Daith: 1 Hrs

kf0dkf0d

Mae'r llwybr byr, crwydrol hwn trwy'r goedwig yn berffaith ar gyfer y teulu. Gyda pharcio digonol a chyfleusterau toiled yn y cychwyn, mae'r darn hwn o'r goedwig yn un o brif gynefinoedd olaf y wiwer goch, ac yn boblogaidd gydag anifeiliaid ac adar eraill megis y dyfrgi, y llinos a chnocell y coed. Dyma un o ardaloedd harddaf coedwig Clocaenog, a medrwch gael picnic ger y llyn ar ôl y reid.

7
Gwyrdd Llandegla

Ffitrwydd/Sgil: Hawdd/Dechreuwr   Cyfanswm Pellter: 5  Amser y Daith: Hrs

kf0dkf0d

Llwybr 5km gyda arwyddion sydd wedi cael ei lunio ar gyfer teuluoedd. Y mae'r llwybr yn osgoi dringo gormod a rhannau technegol, gan ganolbwyntio ar adael teuluoedd i brofi beicio oddi ar y ffordd mewn ffordd sydd yn hwyl ac yn ddiogel.

Y mae'r wyneb gan fwyaf wedi cael ei bacio yn galed, ond mae rhannau sydd yn rhydd, ac hyd yn oed yn fwdlyd ar adegau. Y mae'r llwybr yn galluogi beicwyr i godi yn raddol o'r maes parcio, drwy y goedwig ac i'r llyn, gyda golygfeydd o Fryniau Clwyd.

Wedi beicio o amgylch y llyn, y mae'r llwybr yn troelli yn ôl trwy y goedwig cyn disgyn i lawr i'r Ganolfan Ymwelwyr, gyda'r cyfle am gacen a phaned o de haeddiannol!

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council