beicio gogledd cymru / ride north wales

Caled Mountain

Caled Llwybr

Lefel Sgil

Dechreuwr

Llwybr sydd yn isel o ran anhawster technegol. Dim profiad beicio oddi ar y ffordd yn angenrheidiol. Yn gyffredinol bydd y llwybrau yn dilyn traciau da.

Canolradd

Llwybr sydd â darnau technegol anodd. Byr a ddim yn para. Bydd y tir yn rhydd a chreigiog mewn mannau. Angen peth profiad reidio oddi ar y ffordd.

Uwch

Llwybr yn cynnwys darnau anodd hir a thechnegol. Dringfeydd a disgynfeydd serth dros dir rhydd a chreigiog. Profiad beicio oddi ar y ffordd yn hanfodol.

1
Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 1

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 45.5  Amser y Daith: 6 Hrs

kf0d
kf0d

O Fodfari i Landegla: Bryniau Clwyd

Diwrnod o ddringfeydd mawr a disgynfeydd mwy. Dechreuwch yn fore i weld mynyddoedd y Carneddau yn y gorllewin ar eu gorau. Mae'n daith anghysbell, felly ewch â digon o ddŵr a byrbrydau efo chi. Mae'r disgyniad o fynediad Parc Gwledig Moel Famau i Foel Arthur yn uchafbwynt arbennig.

Gwyliwch antur feicio mynydd Chris a Manu i gael blas o'r llwybr o’ch blaenau.

2
Antur Beiocio Mynydd: Diwrnod 3

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 65  Amser y Daith: 8 Hrs

kf0d
kf0d

O Gorwen i Drawsfynydd

Ar hyd y llwybr yma, sy’n mynd â chi allan o Sir Ddinbych ac i mewn i Eryri, fe gewch chi brofiad go iawn o bellafoedd a phrydferthwch Cymru. Ar ôl y dringfeydd hir ac araf mi fyddwch chi wrth eich bodd o weld y golygfeydd godidog o’r mynyddoedd mawr a’r disgynfeydd trac dwbl cyflym. Cadwch lygad allan am y gwartheg wrth i chi groesi'r tir pori!

I weld yr antur lawn, gwyliwch antur feicio mynydd Chris a Manu.

2
MTB Meetup Llwybr Dyffryn Dyfrdwy

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 42  Amser y Daith: 6 Hrs

kf0d
kf0d

3
Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 5

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 58  Amser y Daith: 8 Hrs

kf0dkf0d

O Ddolgellau i Abermaw, heibio Cadair Idris

Dringfa fawreddog i ddiweddu antur a hanner. Eistedda Cadair Idris yn ne Eryri ac mae ei siâp mawreddog yn taflu cysgod trawiadol dros y dirwedd. Fe allwch chi feicio’r holl ffordd i’r copa ac, os ydi'r tywydd yn braf, fe allwch chi weld yn bell i bob cyfeiriad. Ond cofiwch gymryd gofal - mae’r ffordd o Arthog yn serth iawn. I ba le bynnag yr ewch chi i feicio yn y gogledd, wedi’r dringfeydd serth rydych chi’n siŵr o gael disgynfeydd cyflym a chyffrous.

I gael blas ar y llwybr o’ch blaenau, gwyliwch antur feicio mynydd gyffrous Chris a Manu.

4
Anodd ar y top

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 57  Amser y Daith: 4.5 Hrs

kf0dkf0d

Wel, dyma lwybr sy'n cyfateb i'w enw. Mae'n mynd â chi o'r llyn hyfryd ger safle picnic Bod Petryal i fyny i'r gweundir agored o gwmpas Llyn Brennig. Gyda bron i 1500 medr o ddringo, byddwch wirioneddol yn gwerthfawrogi'r disgyniadau tuag at ddiwedd y reid; maent yn gwneud yr ymdrech gwerth chweil.

5
Taith y dau lyn

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 49  Amser y Daith: 4 Hrs

kf0dkf0d

Mae'r llwybr gwych hwn yn mynd â chi o bentref Llanfihangel GM ar daith drwy Goedwig Clocaenog ac ymlaen i Gronfa Alwen. Yno, byddwch yn croesi'r argae a pharhau i fyny at lyn mwy Brennig, ar ffyrdd trwy'r goedwig. Ar y llwybr yn ôl, cymerwch ennyd i ddringo i fyny Craig Bron Bannog, er mwyn cael golygfeydd hynod o Eryri a Bryniau Clwyd.

6
Coch Llandegla

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 18  Amser y Daith: 1.5 Hrs

kf0dkf0d

Os ydych yn feicwyr mynydd profiadol yma mae yn rhaid i chi drio y llwybr ffantastig yma. Y mae y llwybr yn rhannu rhai o'r dringfeydd sydd yn codi yn raddol drwy y goedwig gyda y llwybr 'Dechreuwyr' (glas).

Pan y mae yn rhannu ym mhen uchaf y goedwig, y mae y llwybr coch hiraf yn eich anfon ar gyfres o sialensiau mwy technegol, gyda llwybr heb wyneb cul (0.6m-1.2m) gyda rhannau mwy serth yn llifo drwy rhannau mwy diarffordd y goedwig.

Y mae y llwybr yn defnyddio ôl-droadau, pen byrddau, croesiadau dwr a llwybrau pren, ni ellir ei osgoi. Yn ogystal a bod yn hirach, y mae yna fwy o rannau i fyny ac i lawr. Y mae angen lefel uchel o ffitrwydd a stamina ar gyfer y llwybr hwn.

7
Her Hiraethog

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 63  Amser y Daith: Hrs

kf0dkf0d

Profwch waendir syfrdanol y Mignaint, Ysbyty Ifan, Penmachno a Nebo. Llwybr ar ac oddi ar y ffordd trwy dirlun garw de Conwy

8
Llwybr Triban

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 185  Amser y Daith: 24 Hrs

kf0dkf0d

xx

8
Bron y Delyn

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 78.8  Amser y Daith: 8 Hrs

kf0dkf0d

Roedd Her y Delyn yn ddigwyddiad blynyddol a oedd arfer cael ei gynnal ar Fryniau Clwyd. Mae'r llwybr hwn yn debyg i Her y Delyn gynt, gyda darn ychwanegol – rhag ofn i chi feddwl ei fod yn rhy hawdd. Medrwch ddisgwyl bod allan trwy'r dydd ar gyfer hwn a peidiwch â disgwyl i'r daith fod yn hawdd. Os nad ydych yn cymryd y daith hon o ddifrif, medrwch ddisgwyl talu'r pris – coesaupoenus a dweud y lleiaf! Felly, ewch, mwynhewch!

9
Mynd yn ôl

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 37  Amser y Daith: 5 Hrs

kf0dkf0d

O fynd yr un ffordd â'r cloc, rydych yn teimlo eich bod yn y gwylltir ar y reid hon. Gan gychwyn a gorffen yn nhref marchnad hanesyddol Rhuthun, mae'r llwybr yn eich tywys allan ar y bryniau gyda dringfa serth i fyny a thros y Bryniau. Yna mae'r llwybr yn arwain dros ochr ddwreiniol y Bryniau a thrwy Goedwig Clwyd cyn y ddisgynfa braf yn ôl i Ddyffryn Clwyd. Reid sy'n gofyn am lefel o ffitrwydd gyda gwobrau sydd werth yr ymdrech.

10
5 Dolen

Ffitrwydd/Sgil: Caled/Uwch  Cyfanswm Pellter: 53.5  Amser y Daith: 6 Hrs

kf0dkf0d

Yn cynnwys 5 dolen sy'n cysylltu, gall y llwybr hwn brofi'r beiciwr mwyaf profiadol. Serch hynny, mae'r dolennau yn golygu y gall beiciwr gydag ychydig llai o brofiad ddewis llwybr byrrach os ydynt eisiau. Mae rhywbeth ychydig yn wahanol ym mhob dolen, boed yn ddringfa welltog hir neu ddisgynfa trac sengl cyflym – un peth fydd yn eich meddwl trwy'r amser yw'r teimlad o antur!

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council