beicio gogledd cymru / ride north wales

Canolig Mountain

Canolig Llwybr

Lefel Sgil

Dechreuwr

Llwybr sydd yn isel o ran anhawster technegol. Dim profiad beicio oddi ar y ffordd yn angenrheidiol. Yn gyffredinol bydd y llwybrau yn dilyn traciau da.

Canolradd

Llwybr sydd â darnau technegol anodd. Byr a ddim yn para. Bydd y tir yn rhydd a chreigiog mewn mannau. Angen peth profiad reidio oddi ar y ffordd.

Uwch

Llwybr yn cynnwys darnau anodd hir a thechnegol. Dringfeydd a disgynfeydd serth dros dir rhydd a chreigiog. Profiad beicio oddi ar y ffordd yn hanfodol.

1
Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 2

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 23  Amser y Daith: 3 Hrs

kf0d
kf0d

O Landegla i Gorwen: Mynydd Llandysilio-yn-Iâl

Mae’r ail ddiwrnod yn ddiwrnod byrrach o feicio, gyda llai o ddringfeydd. Os ydych chi am ymgymryd â’r her pum niwrnod, ac os ydi’ch coesau yn dal yn gweithio, beth am fynd i ganolfan feicio mynydd Llandegla? Bydd tro sydyn ar hyd y llwybrau yn eich paratoi ar gyfer diwrnod o antur!

Bydd yn rhaid i chi ddod i arfer agor a chau giatiau ar hyd rhan ganol y llwybr hwn sy'n mynd â chi allan o bentref cysglyd Llandegla a thrwy gefn gwlad nodedig Cymru i Landysilio-yn-Iâl. Er yr holl giatiau mi fyddwch chi wrth eich bodd gyda’r golygfeydd i lawr Dyffryn Dyfrdwy, ac unwaith y byddwch chi dros y mynydd fe allwch chi fynd yn syth yn eich blaenau i Gorwen lle cewch hyd i nifer o lefydd hyfryd i fwyta ac aros.

I gael blas o’r llwybr o’ch blaenau, gwyliwch antur feicio mynydd Chris a Manu.

2
Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 4

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 30  Amser y Daith: 4 Hrs

kf0d
kf0d

O Drawsfynydd i Ddolgellau, drwy Goed y Brenin

Os ydych chi’n gwneud y daith hon fel rhan o'r antur bum niwrnod, bydd y rhan hon yn newid go iawn i chi. Mae’r coed mawr yn y goedwig drwchus yn hawdd eu llywio diolch i’r llwybrau gwneud. Os fedrwch chi, ewch i chwilio am y rhaeadrau wrth ymyl y llwybr.

Fel yr ail ddiwrnod mae’r pedwerydd diwrnod hefyd yn fyrrach. Felly, os oes arnoch chi eisiau treulio cymaint o amser â phosibl ar eich beic, ewch i chwilio pob ffordd yng Nghoed y Brenin.

I gael blas o’r llwybr o’ch blaenau, gwyliwch antur bum niwrnod Chris a Manu!

3
Arthur 2 Waith

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 31  Amser y Daith: 3 Hrs

kf0d
kf0d

Mae'r reid hon o Gilcain yn cynnig golygfeydd gwych. Mae'r llwybr yn cynnwys dringo graddol a disgynfeydd diddorol, ond gwnewch yn siwr eich bod yn cymryd amser i fwynhau'r golygfeydd godidog o Eryri a Glannau Merswy. Mae'r llwybr hwn hefyd yn caniatáu i chi fynd o gwmpas bryngaer yr oes haearn Moel Arthur nid unwaith, ond ddwywaith!

4
Taith 4 Pentref

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 29  Amser y Daith: 3 Hrs

kf0dkf0d

Er yn eithaf hir, nid yw'r llwybr hwn yn rhy dechnegol, sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr sy'n ffit ond sydd well ganddynt lwybrau llai technegol. Mae'r llwybr yn mynd â chi trwy Goedwig Clocaenog, sy'n enwog am gynnal rowndiau Rali'r RAC, cartref Ceiliog Du'r Mynydd prin, ac un o'r ychydig fannau lle gellir gweld y Wiwer Goch. Mae Llyn Brenig yn lyn mawr a luniwyd gan ddyn ac mae'r llwybr hwn yn mynd â chi yr holl ffordd o gwmpas y lan, gyda chyfle i gael byrbryd yn y ganolfan ymwelwyr, cyn dod â chi dros fur yr argae ei hun ar gyfer y daith yn ôl trwy'r goedwig. Reid wych ar gyfer y diwrnod, ac un na ddylid ei rhuthro.

5
I fyny at y llyn

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 42  Amser y Daith: 4 Hrs

kf0dkf0d

Nodwch fod y llwybr AR AGOR ond mae GWAITH COED yn digwydd ar hyn o bryd. Er yn eithaf hir, nid yw'r llwybr hwn yn rhy dechnegol, sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr sy'n ffit ond sydd well ganddynt lwybrau llai technegol. Mae'r llwybr yn mynd â chi trwy Goedwig Clocaenog, sy'n enwog am gynnal rowndiau Rali'r RAC, cartref y rug iar ddu prin, ac un o'r ychydig fannau lle gellir gweld y Wiwer Goch. Mae Llyn Brenig yn lyn mawr a luniwyd gan ddyn ac mae'r llwybr hwn yn mynd â chi yr holl ffordd o gwmpas y lan, gyda chyfle i gael byrbryd yn y ganolfan ymwelwyr, cyn dod â chi dros fur yr argae ei hun ar gyfer y daith yn ôl trwy'r goedwig. Reid wych ar gyfer y diwrnod, ac un na ddylid ei rhuthro.

6
MBR`s Killer Loop

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 37  Amser y Daith: 4 Hrs

kf0dkf0d

Cyhoeddwyd yng nghyfres Killer Loop cylchgrawn MBR, mae hwn yn gwbl addas i'r categori. Un ar gyfer beicwyr brwdfrydig nad ydynt yn ofni poen, os yw'r boen werth chweil. Y wobr am y boen – llwybr gwych sy'n cynnwys digon o ddringfeydd a disgynfeydd gyda golygfeydd gwych. Meddai MBR am y llwybr “ We named the series Killer Loops for a reason and this circuit lived up to its name on all accounts.” Felly, sut medrwch wrthod her fel yna?

7
Glas Llandegla

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 12  Amser y Daith: Hrs

kf0dkf0d

Felly mae’r ffitrwydd gyda chi ac am roi cynnig ar feicio mynydd? Dyma lwybr da i roi cynnig arni cyn mynd i'r afael â thaith canolig. Y mae dal yn 12km mewn hyd, ac mae yna ddringo graddol trwy y goedwig, hyd nes y mae yn rhannu oddi wrth y llwybr canolig. Yna cewch ystyr beicio mynydd - cewch eich gwobrwyo am ddringo i fyny yr allt!

Y mae yna lwybr grêt i gael ei fwynhau yn ôl i'r Ganolfan – sydd gan fwyaf yn disgyn yn raddol - gyda peth dringiadau bychan, er mwyn eich cadw ar flaenau eich traed! Y mae gan y llwybr hwn rhannau gyda nodweddion twmpathau bychan i ychwanegu peth her! Gall fod y llwybr yn wlyb gyda mwd, yn dibynnu ar y tywydd.

8
Y llyn ac ychydig yn ychwanegol

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 32  Amser y Daith: 3 Hrs

kf0dkf0d

Mae'r llwybr hwn yn tanlinellu popeth sy'n gwneud ardal Mynydd Hiraethog yn wych. Byddwch yn teithio o lan Llyn Brennig trwy'r goedwig i'r gweundir agored ac yn ôl. Sicrhewch fod digon o amser i stopio a gweld harddwch pur y golygfeydd o Eryri a Bryniau Clwyd. Yna, ar ôl gorffen, cwpaned o de braf yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brennig.

9
Dros y top

Ffitrwydd/Sgil: Canolig/Canolradd  Cyfanswm Pellter: 34  Amser y Daith: 3.5 Hrs

kf0dkf0d

Mae'r reid ganolraddol wych hon yn mynd â chi i'r pwynt uchaf a ganiateir i feiciau mynydd ar Fryniau Clwyd, sef rhyw 450m. Nid oes angen dweud bod y golygfeydd yn wych, a rhai o'r dringfeydd hefyd. O lwybrau tawel coedwig Clwyd i ddisgynfeydd gwych ym Mharc Gwledig Moel Famau, mae'r llwybr hwn yn un penigamp. Llwybr gyda 'chydig bach o bopeth.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council