beicio gogledd cymru / ride north wales
Rheolau`r Llwybr

Cymdeithas Beicio Mynydd Gogledd Cymru

kf0d
kf0d

Y mae Cymdeithas Beicio Mynydd Gogledd Cymru yn un o glybiau mwyaf gweithgar yn y Deyrnas Unedig, ac wedi cynnal nifer o rasys pwyntiau cenedlaethol a hyd yn oed pencampwriaethau cenedlaethol. Y mae hi yn anghyffredin i'r clwb gael dim byd ymlaen, felly am y diweddaraf ewch i'w gwefan.

www.nwmba.org.uk

EWCH YN SYMUDOL. Y mae Ap newydd Beicio Gogledd Cymru yma.

kf0d
kf0d

Derbyn yr Ap¸

Ewch a dim ond atgofion, gadewch dim ond olion olwyn ar lwybrau beic, mwy na dim mwynhewch

kf0d
kf0d

Lawrlwythwch llyfryn Beicio Gogledd Cymru

Rheolau`r Llwybr

kf0d
kf0d

Mae'r ffordd rydym yn beicio heddiw yn ffurfio mynediad i lwybrau beicio mynydd 'fory. Chwaraewch eich rhan yn gwarchod a gwella mynediad i'n sbort a'i ddelwedd trwy gadw at y rheolau canlynol, a luniwyd gan IMBA, y Gymdeithas Beicio Mynydd Ryngwladol. Mae'r rheolau hyn yn cael eu cydnabod ledled y byd fel côd ymarfer safonol ar gyfer beicwyr mynydd. Cenhadaeth IMBA yw hyrwyddo beicio mynydd sy'n amgylcheddol briodol a chyfrifol yn gymdeithasol.

1. Beicio ar Lwybrau Agored yn unig.
Dylech barchu lwybrau a ffyrdd sydd ar gau (gofynnwch os oes amheuaeth); dylech osgoi tresmasu ar dir preifat; gofynnwch am drwyddedau neu awdurdod arall sydd ei angen. Bydd y ffordd rydych yn beicio yn dylanwadu ar benderfyniadau a pholisïau rheoli llwybrau.

2. Peidiwch â Gadael Eich Ôl.
Byddwch yn sensitif i'r pridd dan eich olwynion. Dysgwch adnabod gwahanol fathau o bridd ac adeiladwaith llwybrau, ac ymarfer beicio effaith isel. Mae llwybrau mwdlyd a gwlyb yn haws eu niweidio. Os yw gwely'r llwybr yn feddal, ystyrich opsiynau reidio eraill. Mae hyn hefyd yn golygu aros ar lwybrau sy'n bodoli eisoes a pheidio â chreu rhai newydd. Peidiwch â thorri ar draws igam-ogam. Sicrhewch eich bod yn pacio cymaint allan ag yr ydych yn ei bacio i mewn.

3. Rheoli eich Beic!
Gall diffyg talu sylw am eiliad yn unig achosi problemau. Ufuddhewch bob rheol ac argymhelliad beicio.

4. Ildiwch i eraill ar y Llwybr.
Gadewch i gyd-ddefnyddwyr wybod eich bod ar eich ffordd. Mae cyfarchiad cyfeillgar neu ganu cloch yn briodol ac yn gweithio'n dda: peidiwch â dychryn eraill. Dangoswch eich parch pan yn pasio trwy arafu neu hyd yn oed stopio. Byddwch yn barod am ddefnyddwyr eraill y llwybr o gwmpas corneli neu mewn mannau 'dall'. Mae ildio yn golygu arafu, cyfathrebu, bod yn barod i stopio os oes angen a phasio yn ddiogel.

5. Peidiwch byth â dychryn anifeiliaid.
Mae pob anifail yn dychryn os oes symudiad sydyn neu swn uchel. Gall hyn fod yn beryglus i chi, eraill a'r anifeiliaid. Caniatewch le ychwanegol i anifeiliaid a rhoi amser iddynt arfer efo chi. Pan yn pasio ceffylau, cymerwch ofal arbennig a dilyn cyfarwyddiadau gan y marchogion (gofynnwch os nad ydych yn siwr). Mae achosi i wartheg redeg ac aflonyddu ar fywyd gwyllt yn drosedd ddifrifol. Gadewch gatiau fel y maent, neu yn unol ag unrhyw arwyddion.

6. Cynlluniwch ymlaen llaw.
Dylech fod yn gyfarwydd gyda'ch offer, eich gallu a'r ardal lle rydych yn reidio – paratowch yn unol â hynny. Dylech fod yn hunan-gynhaliol bob amser, cadwch eich offer mewn cyflwr da a sicrhau bod gennych gyflenwadau priodol ar gyfer newid mewn tywydd neu amodau eraill. Mae taith dda yn foddhad i chi ac nid yn faich ar bobl eraill. Gwisgwch helmed ac offer diogelwch priodol bob amser.

Côd Cefn Gwlad
1. Mwynhewch gefn gwlad a pharchu ei bywyd a'i gwaith
2. Gochelwch rhag pob perygl tân
3. Sicrhewch pob giât
4. Cadwch eich cwn dan reolaeth ofalus
5. Cadwch at y llwybrau cyhoeddus ar draws ffermdir
6. Defnyddiwch gatiau a chamfeydd i groesi ffensys, gwrychoedd a waliau
7. Gadewch lonydd i dda byw, cnydau a pheiriannau fferm
8. Ewch â'ch sbwriel gartref gyda chi
9. Helpwch gadw dwr yn lân
10. Amddiffynnwch fywyd gwyllt, planhigion a choed
11. Cymerwch ofal arbennig ar ffyrdd cefn gwlad

Cedwch lwybrau ar agor trwy osod esiampl dda, gan feicio'n gyfrifol ac amgylcheddol-gymdeithasol.

Mae'r canlynol yn esbonio'r Côd Cenedlaethol ar gyfer mynegbyst hawliau tramwy cyhoeddus, a argymhellir gan Gyfoeth Naturiol Cymru: -

yellow arrow footpaths Llwybrau cerdded ar gyfer cerddwyr yn unig
blue arrow bridleway Llwybr marchog – mae gennych hawl i gerdded, reidio ceffyl a beicio ar lwybr marchog. Rhaid i feicwyr ildio i gerddwyr a marchogion.
orange arrow byway Cilffordd – Traciau heb eu harwynebu fel rheol. Mae'r rhain yn agored i gerddwyr, marchogion, beicwyr a rhai cerbydau modur.
white arrow permissive route Llwybrau gyda chaniatâd – Nid yw'r rhain yn hawliau tramwy cyfreithiol, ond mae'r tirfeddiannwr wedi rhoi caniatâd i'r llwybr gael ei ddefnyddio am y tro.
white acorn national trail Llwybr Cenedlaethol – Gelwir hefyd yn Lwybr Pell. Mae rhan o Lwybr cerdded Clawdd Offa yn rhedeg trwy Sir Ddinbych.

Dangosir llwybrau troed, llwybrau marchog a chilffyrdd ar fapiau Arolwg Ordnans. Mae'r rhain fel rheol yn gywir ond nid ydynt yn darparu tystiolaeth bod hawl tramwy gyhoeddus. Mae prawf pendant i'w gael ar y map swyddogol a gedwir gan yr Awdurdod Priffyrdd. Gellir edrych ar y map swyddogol yn y swyddfeydd Sirol a Dosbarth. Mae copïau hefyd ar gael mewn rhai Llyfrgelloedd a chan Gynghorau Cymuned.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â hawliau tramwy, yna cysylltwch gyda'r Swyddog Hawliau Tramwy, Adran Briffyrdd, Cyngor Sir Ddinbych, Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RJ, Ffôn:01824 706800.Canolfannau
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council