beicio gogledd cymru / ride north wales
Yr ardal

EWCH YN SYMUDOL. Y mae Ap newydd Beicio Gogledd Cymru yma.

kf0d
kf0d

Derbyn yr Ap¸

Ewch a dim ond atgofion, gadewch dim ond olion olwyn ar lwybrau beic, mwy na dim mwynhewch

kf0d
kf0d

Lawrlwythwch llyfryn Beicio Gogledd Cymru

Atyniadau Twristiaeth yng Ngogledd Cymru

kf0d
kf0d

Nid yn unig beicio mynydd rhagorol sydd gennym yng Ngogledd Cymru, mae yna lu o bethau eraill i'w gwneud o deithiau cerdded gwych, cestyll, adeiladau a gerddi hanesyddol, trefi marchnad, camlesi, canŵio, cyrsiau rhaffau uchel, parciau gwledig, dringo ... os gallwch chi feddwl amdano, mi fydd o i'w gael yma - a hynny o fewn lleoliad godidog. Am syniadau o lefydd i ymweld;

Llefydd i ymwled yn Sir Ddinbych

kf0d

kf0d

Ble i ddechrau? Gallwch hedfan dros yr enfys mewn balwn poeth. Gallwch edrych am ddreigiau mewn coedwigoedd, Neu gallwch siopa am gaws mewn un o’n gwyliau bwyd. Beth bynnag sydd yn cymryd eich ffansi – gallwch chi ei wneud o yma.

Gwefan: www.northwalesborderlands.co.uk/what-to-see-and-do/denbighshire.aspx

Llefydd i ymweld yng Nghonwy

kf0dkf0d

Y mae Sir Conwy yn fach, felly does dim rhaid i chi fynd ymhell i ddarganfod pethau grêt i wneud ac i weld. Fel y sŵ ger Bae Colwyn, y stiwdio crochenwaith a lluniau yn Llandudno, neu y cwrs antur yn y coed ym Metws y Coed Conwy, felly y mae yn berffaith am ddiwrnodau allan i’r teulu. Y mae ein mannau rhamantus yn berffaith i ddau. Ymwelwch a’r gerddi prydferth yn Bodnant, neu gwylltineb unig Gwarchodfa Natur Pensychnant.

Gwefan: www.visitllandudno.org.uk/content.php?nID=2&langID=1

Stand Up Paddle Board UK

kf0dkf0d

Coed y Glyn Farm
Glyndyfrdwy
Llangollen
Corwen
Denbighshire
LL21 9BP
Ebost: info@standuppaddleboarduk.com
Ffôn: 01490 430725
Gwefan: www.standuppaddleboarduk.com
Dangos ar y map

Llefydd i ymweld yng Ngogledd Cymru

kf0dkf0d

Bach yw Gogledd Cymru. Ond mae ein rhestr o atyniadau yn fawr. Gallwch ymweld ar brodorion yn warchodfa natur yr RSPB yng Nghonwy, neu y dim mor frodorol yn Pili Palas. Cymerwch y trên i ben yr Wyddfa, neu ewch yn ddwfn i’r mynydd yn Elidir. Crwydrwch un o 11 eiddo yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y mae Erddig yn dod gyda pharcdir eang (yr union beth i losgi y te Cymreig yna i ffwrdd). A thra yr ydych y tu allan, gallwch fynd ar pedair olwyn ym Mharc Glasfyn, neu roi cynnig ar bownsio ar y clustog bownsio cyntaf i ddod i Gymru ym Mharc Coedwig Greenwood. A dyna’r trafferth gyda Gogledd Cymru – beth i wneud nesaf?

Gwefan: www.attractionsnorthwales.co.uk/

Llefydd i ymweld yn Eryri

kf0dkf0d

Y mae’r mynyddoedd mwyaf yng Nghymru a Lloegr i’w cael yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Y mae yna hefyd arfordir hir gyda traethau tywodlyd, clogwyni a morydiau godidog, sydd ar hyd Penrhyn LlÅ·n wedi cael eu diogelu fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Gwefan: www.visitsnowdonia.info/

Rheilffordd Llangollen

kf0dkf0d

Taith hyfryd ar hyd rhan o'r hen lein a redai rhwng Rhiwabon i Abermaw yng Ngogledd Cymru cyn iddi gau yn y 1960au. Y mae trenau treftadaeth yn rhedeg ar benwythnosau am rhan fwyaf o’r flwyddyn ac yn ddyddiol o Fehefin i Hydref. Yn ystod yr haf, y mae yr rhan fwyaf o drenau yn stem, ar adegau eraill y mae trenau disel yn cael eu defnyddio.

Am wybodaeth bellach:

Rheilffordd Llangollen
Yr Orsaf
Ffordd Abbey
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8SN
01978 860951
Ebost: llangollen.railway@btinternet.co.uk
Gwefan- www.llangollen-railway.co.uk

Dangos ar y map

JJ CANOEING

kf0dkf0d

Yn cynnig nifer o weithgareddau o rafftio, canwio, caiacio, dringo, abselio, saethu laser, cerdded ceunant, beicio cwad, Wedi cael ei leoli ar lannau yr Afon Dyfrdwy, taith gerdded fyr o ganol tref Llangollen. Perchennog a rheolwr y ganolfan yw Jim Jayes pencampwr y byd blaenorol a hyfforddwr Olympaidd, felly beth bynnag eich lefel bydd yn medru gwasanaethu eich gofynion. Mae rafftio i lawr yr afon yn gyflwyniad ardderchog a hawdd i chwaraeon afon. Y mae gwersi hefyd ar gael mewn canwio a abeslio. Y mae yr holl gyfarpar ar gael, gyda thal ychwanegol am siwt-wlyb. Y mae llety dros nos a champio hefyd ar gael.

Ffôn: 01978 860763
Ffacs: 01978 860763
Ebost: enquiries@jjraftcanoe.com
Gwefan - www.jjraftcanoe.com

Dangos ar y map

Fferm Pen y Bryn

kf0dkf0d

Tylluanod, hebogyddiaeth, lamas, mulod, geifr, cwningod, gwyddau a llawer mwy. Ardal Picnic, llwybr natur, lle chwarae, caffi, mynediad anabl.

Amseroedd agor - Pasg y ganol Medi
6 diwrnod yr wythnos (Sul i Llun) 10yb - 5yp
Ffôn: 01490 420244
Lleolwyd ar y B5105 Cerrigydrudion to Ruthin Rd.
Gwefan- www.pybfarmpark.co.uk

Amgueddfa y Pumdegau yng Nghai Dai

kf0dkf0d

Ceir clasurol ac y lori a ddefnyddiwyd yn y ‘GREAT TRAIN ROBBERY’. Arddangosfeydd o ddodrefn, bocsio a y byd perfformio o’r 50au. Caffi, siop a safle phicnic

Amseroedd Agor - 10yb hydl 4yp Pasg - Hydref
Ffôn: 01745 812107 neu 817004
Lleoliad: Ar y B4501 Ffordd Nantglyn i Dinbych

Clwb Hwylio Llyn Brenig

kf0dkf0d

Hwylio cyfeillgar a theuluol am bris rhesymol. Hyfforddiant ar gyfer oedolion a ieuenctid. Dosbarth cymysg ar gyfer rasio. Cychod a chyfleusterau ar gyfer pobl â anabledd.

Amseroedd Agor- Ar Agor Ebrill i Dachwedd - Dydd Sul
Ffôn: 01352 755608
Gwefan: www.llynbrenigsc.org.uk
Ebost: info@llynbrenigsc.org.uk

Dangos ar y map

Acwariwm Rhyl

kf0dkf0d

Cerddwch drwy dwnnel tanddwr – y cyntaf yng Nghymru- gan ddod yn agos i greaduriaid gwefreiddiol heb fynd yn wlyb! Crwydrwch a cherddwch o lynnoedd dwr ffres oer y mynyddoedd, i lawr i’r tonnau ar lan y mor ac i’r mor dwfn. Deifiwch o’r silff cyfandirol, gan ei ddilyn wrth iddo fynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach i lawr i’r dyfnderoedd. Ar hyd y ffordd fe welwch chi gannoedd o anifeiliaid o nifer o rywogaethau gwahanol, gan gynnwys salamandrau sydd byth yn tyfu i fyny, anifeiliaid gyda choesau ond dim esgyrn a brogaod sydd yn meddwl y gallant blymio drwy’r awyr a llysywen wedi ei guddio fel sebra.


Gyda chyflwyniadau rheolaidd, pyllau cyffwrdd a arddangosfeydd bwydo, y mae yna rhywbeth i bawb.


Y mae’r Ganolfan yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn, gyda dewis helaeth o brydau y byrbryd yn ei fwyty, anrhegion yn y siop, ardal chwarae a phatio y tu allan.


Agor yn ddyddiol am 10.00 am (galwch am amseroedd agor yn y gaeaf, os gwelwch yn dda.)

Acwariwm Mor Rhyl
East Parade
Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 3AF
Ffon: 01745 344660
ebost: rhyl@seaquarium.co.uk
Gwefan - www.seaquarium.co

Coed Llandegla

kf0dkf0d

Coed Llandegla, o dan berchnogaeth UPM Tilhill, yw un o’r llefydd gorau ar gyfer beicio mynydd yn yr DU, gyda llwybrau yn addas ar gyfer dechreuwyr, medr canol, rhediadau coch a du. Y mae llwybrau cerdded hefyd ar gael trwy y goedwig. Y mae One Planet Adventure yn rhedeg caffi, siop feics ar y safle, lle y gallwch hurio beic neu brynu unrhyw beth a fyddwch chi ei angen o diwb i hyd yn oed feic.

Pam na ewch chi i weld un o adar prinnaf Cymru, y Rug Iâr Ddu yng Nghoed Llandegla yn y gwanwyn gyda yr RSPB? – ond cofiwch mae yn rhaid i chi godi yn gynnar!

Coed Llandegla Forest
Ffordd Rhuthun, Llandegla
Sir Ddinbych LL11 3AA
http://www.coedllandegla.com
http://www.oneplanetadventure.com

Ffôn: 01978 751656
Ebost: info@oneplanetadventure.co.uk

Dangos ar y map

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig Visitor Centre and Cafe

kf0dkf0d

Gall ymwelwyr ymlacio dros goffi, cinio neu de yn y bwyty ger y Llyn tra yn mwynhau golygfeydd panoramig o’r gronfa. Ewch i gerdded, ewch ar eich beic, mwynhewch taith gerdded archeolegol neu prynwch anrheg o’r siop, gan gael diwrnod gwerth chweil yn y tirlun arbennig yma.

Ar agor trwy'r flwyddyn 10:00yb - 5:00yp (7 diwrnod yr wythnos)
Ffôn 01490 420463
Cyfeirnod grid: SH968548

Gwefan: www.dwrcymru.com/English/community/recreation/index.asp
Dangos ar y map

Ty Siocled Glanrafon

kf0dkf0d

Dewis gwych o siocledi cartref gyda dewis helaeth o ddiodydd siocled wedi cael eu gwneud a siocled iawn.

Amseroedd agor Dydd Mercher, Iau, Gwener Sadwrn a Sul
10yb until 5yh
O 1af Mawrth i 31 Rhagfyr
Clive & Janice Hague
Ty Siocled Glanrafon
The Riverside Chocolate House
Pentrefoelas
Betws y Coed
Conwy, LL24 0LE
01690 770296

Canolfan Croeso Llangollen

kf0dkf0d

Y Capel,
Heol y Castell,
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8NU

Ffôn: 01978 860828
Ebost: llangollen@nwtic.com

Dangos ar y map

Canolfan Croeso Rhyl

kf0dkf0d

The Village,
West Parade,
Rhyl.
Sir Ddinbych
LL18 1HZ

Ffôn: 01745 355068
Ebost: rhyl.tic@denbighshire.go.uk

Canolfan Croeso yr Wyddgrug

kf0dkf0d

Llynfrgell, Amgueddfa a Galeri
Earl Road,
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1AP

Ffôn: 01352 759331
Email: mold@nwtic.com

Dangos ar y map

Abseil uk

kf0dkf0d

Dyma brofiad bythgofiadwy – abselio i mewn i Geunant y Diafol. Bydd eich tywysydd yn eich cyflwyno i’r offer a rhoi hyfforddiant byr, cyn i chi abseilio i lawr llethr 75 medr – Y Llithren. Yna cewch ddewis. Gallwch wneud yr un ddisgynfa eto, neu abseilio i lawr llethr 120 troedfedd, gan brofi eich nerfau i’r eithaf. Dyma ddisgynfa rydd (ni fydd eich corff yn cyffwrdd y graig!!)

Gwybodaeth pellach:

Camddwr
Llandegla Road
Llanarmon yn Ial
Denbighshire
CH7 4QX

07950 103872
0800 4488077
email: info@abseiluk.com
Web site - www.abseiluk.com

Dangos ar y map

Cadw

kf0dkf0d

I ddarganfod mwy am dreftadaeth yn ardal Bryniau Clwyd, Dyffryn y Ddyfrdwy, Conwy a’r dalgylch ewch i www.cadw.wales.gov.uk
Nod Cadw yw i ddiogelu, cadw a hyrwyddo gwerthfawrogiad o dreftadaeth adeiladau Cymru.

Wrexham T.I.C.

kf0dkf0d

Lambpit Street,
WREXHAM.
LL11 1AY
U.K.
Outside the UK, Telephone: +44 1978 292015
UK Telephone: 01978 292015
Email: tic@wrexham.gov.uk

kf0dkf0d
Canolfannau
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council